วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข

แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลขเป็นแบบจำลองที่ได้จากการวัดความสูงหรือจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนของภูมิประเทศ มีการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอแบบจำลองในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D) แบบจำลองสามมิติเสมือนจริง การสร้างแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขนั้น เป็นกระบวนการรังวัดความสูงของภูมิประเทศ แล้วนำมาจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ แบบจำลองระดับสูงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำไปสร้างภาพถ่ายออร์โธ เนื่องจากแบบจำลองระดับสูงจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน ทางตำแหน่งเนื่องจากความสูงต่างของภูมิประเทศ (Relief Displacement) ซึ่งหากแบบจำลองระดับสูงมีความถูกต้องสูงก็จะส่งผลให้ภาพถ่ายออร์โธมีความ ถูกต้องสูงด้วยเช่นกัน โครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้


ตัวอย่างแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)

1.จัดเก็บแบบจำลองระดับสูง เช่นเดียวกับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1:4.000 ขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร

2.รูปแบบของการจัดเก็บ แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มี 2 แบบ ดังนี้

2.1 แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ในรูปแบบของ Raster หรือกริด มีระยะห่างของกริด 5 เมตร

■จัดเก็บจุดระดับเป็นแถวเป็นแนว (Row, Column)

■ระยะห่างของจุด 5 เมตร (GSD)

■จัดเก็บในรูปแบบของ Raster (Filename.img)

■ขนาดของไฟล์ ประมาณ 2 MB/ระวาง

2.2 แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ในรูปแบบของ Vector

■จัดเก็บค่าพิกัดและค่าระดับของจุด (N,E,H)

1.ระยะห่างของจุด 5 เมตร (GSD)

2.จัดเก็บในรูปแบบของ Vector (Filesname.shp)

3.ขนาดของไฟล์ ประมาณ 10 MB/ระวาง

■เส้นชั้นความสูง ซึ่งสร้างจากแบบจำลองระดับสูงแบบจุด

1.ข้อมูลเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีระดับสูงเท่ากัน

2.ระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval)

■พื้นที่ราบ (Slop ≤ 35%) 2 เมตร

■พื้นที่สูงชัน (Slop > 35%) 5 เมตร หรือ 10 เมตร

3.จัดเก็บในรูปแบบของ Vector (Filename.shp)

4.ขนาดของไฟล์ ประมาณ 2 MB/ระวาง 3.แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข(DEM) มาตราส่วน 1:4000 มีเกณฑ์ความถูกต้องที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ดังนี้

4.1บริเวณพื้นที่ราบ และบริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน 35% ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 2 เมตร หรือดีกว่า

4.2บริเวณพื้นที่สูงชัน มีความลาดชันเกิน 35% ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 4 เมตร หรือดีกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น