วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประเภทของภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS

PrecisionPlus
ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS แบบ Precision Plus

เป็นภาพ Orthorectified ที่มีความถูกต้องในเชิงตำแหน่งมากที่สุด เหมาะสำหรับงานด้านการวางผังเมือง การรังวัดออกโฉนดที่ดิน และการผลิตแผนที่สาธารณูปโภค ในการผลิตภาพดาวเทียมที่มีความถูกต้องสูงเช่นนี้ จำเป็นต้องอาศัยจุดควบคุมภาคพื้นดินและแบบจำลองภูมิประเทศที่มีความถูกต้องสูง ภาพ Precision Plus มีความถูกต้องอยู่ที่ 2 เมตร ในระบบ CE 90 มีจำหน่ายในรูปแบบภาพขาวดำและภาพสีที่มีรายละเอียดของจุดภาพเท่ากับ 1 เมตร

ความถูกต้องในเชิงตำแหน่ง CE90 – 2.0 เมตร; RMS – 0.9 เมตร, ความถูกต้องที่มาตราส่วน 1:2,400 กำหนดโดย NMAS
ขนาดของจุดภาพ 1 เมตรทั้งภาพสีและภาพขาวดำ
การปรับแก้ ผ่านกระบวนการนี้
มุมเงยขณะถ่ายภาพ 72 – 90 องศา
การต่อประสานภาพ ผ่านกระบวนการนี้
ค่าหมุดอ้างอิงในการปรับแก้พิกัด (RPC) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ใช้ในการผลิตภาพ
DEM ใช้ในการผลิตภาพ
ลักษณะงานที่เหมาะสม งานวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับเมือง การรังวัดที่ดิน และ การผลิตแผนที่สาธารณูปโภคต่างๆ
การให้บริการ SISEA ให้บริการ

ภาพถ่ายแบบ Stereo
ภาพ Stereo ที่มีจำหน่ายขณะนี้ เป็นประเภทที่มีรายละเอียดจุดภาพ 1 เมตรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภาพ Stereo จำหน่ายเป็นคู่ๆ พร้อมกับไฟล์ข้อมูล RPC Camera Model เพื่อไว้สำหรับใช้กับซอฟท์แวร์มาตรฐานทางด้านโฟโตแกรมเมตตรี่ ในการหาค่าพิกัดแบบ3 มิติ การสร้างแบบจำลองระดับสูงภูมิประเทศ (DEM) และสำหรับการผลิตภาพ Orthorectified ภาพ Stereo แต่ละคู่ประกอบด้วย ภาพ 2 ภาพ โดยภาพหนึ่งใช้มุมเงยในการถ่ายภาพต่ำ (สูงกว่า 60 องศา) และอีกภาพหนึ่งใช้มุมเงยในการถ่ายภาพสูง (สูงกว่า 72 องศา) โดยมุมระหว่างตำแหน่งของดาวเทียมในการถ่ายภาพทั้งสองครั้ง มีขนาดประมาณ 30 ถึง 45 องศา (มีอัตราส่วนระยะฐานต่อความสูงอยู่ระหว่าง 0.54-0.83)

Reference Stereo
ความถูกต้องในเชิงตำแหน่ง CE90 – 25 เมตรในแนวราบ และ LE90 – 22 เมตรในแนวดิ่ง,
มีความถูกต้องที่มาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งกำหนดโดย NMAS
ขนาดของจุดภาพ 1 เมตรทั้งภาพสีและภาพขาวดำ
มุมเงยขณะถ่ายภาพ 60 – 72 องศา
การต่อประสานภาพ ผ่านกระบวนการนี้
ค่าหมุดอ้างอิงในการปรับแก้พิกัด (RPC) ่ใช้ในการผลิตภาพ
จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
DEM ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
ลักษณะงานที่เหมาะสม หาค่าพิกัด 3 มิติ สร้างแบบจำลองระดับสูงของภูมิประเทศเชิงเลข และ การผลิตภาพ Orthorectified ด้วยกระบวนการทางโฟโตแกรมเมตตรี่
การให้บริการ SISEA ให้บริการ

Precision Stereo
ความถูกต้องในเชิงตำแหน่ง CE90 – 4 เมตรในแนวราบ และ LE90 – 5 เมตรในแนวดิ่ง,
มีความถูกต้องที่มาตราส่วน 1:4,800 ซึ่งกำหนดโดย NMAS ขนาดของจุดภาพ 1 เมตรทั้งภาพสีและภาพขาวดำ
มุมเงยขณะถ่ายภาพ 60 – 72 องศา
การต่อประสานภาพ ผ่านกระบวนการนี้
ค่าหมุดอ้างอิงในการปรับแก้พิกัด (RPC) ่ใช้ในการผลิตภาพ
จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ใช้ในการผลิตภาพ
DEM ไม่ใช้ในการผลิตภาพ
ลักษณะงานที่เหมาะสม หาค่าพิกัด 3 มิติ สร้างแบบจำลองระดับสูงของภูมิประเทศเชิงเลข และ การผลิตภาพ Orthorectified ด้วยกระบวนการทางโฟโตแกรมเมตตรี่
การให้บริการ SISEA ให้บริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น