วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

การวางจัดวางภาพภายนอก (Exterior orientation)


การวางจัดวางภาพภายนอก (Exterior orientation)/การปรับภายนอก/การปรับสัมบูรณ์ (Exterior or Absolute orientation)เป็นการปรับที่ปรับระยะห่างฐานดวงตาอย่างถูกต้องให้สอดคล้องกับฐานรูปถ่ายและมาตราส่วนของรูปถ่าย โดยการปรับระดับ ( Levelling ) แบบจำลองสามมิติให้หมุนรอบแกน X ( ด้วย ω ) หมุนรอบแกน Y ( ด้วย φ) และการเลื่อนตามแนวแกน Z ( Z translation / κ) ด้วยจุดควบคุมรูปถ่ายที่ทราบค่าพิกัดทางราบและทางดิ่งอย่างน้อย 3 จุด กล่าวโดยสรุปการปรับสัมบูรณ์ใช้พารามิเตอร์ 7 ตัว คือ การขยาย / หดมาตราส่วน 1 ตัว เมทริกซ์การหมุนรอบแกนทั้งสามของแบบจำลอง 3 ตัว และการเลื่อนตามแนวแกน 3 ตัว มีพารามิเตอร์การปรับภายนอก 6 ตัวแปร (Xo, Yo, Zo , ω, φ ,κ) จุดเปิดถ่าย 3 การเอียงรอบแกน 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น